پوستـنوزاد

پوست و موی نوزاد در سیسنو

یک‌ماهه اول تولد را دوره نوزادی می نامند. در این دوران در تمامی ارگان‌های بدن رشد و نمو به‌طور سریع اتفاق افتاده و همین موضوع باعث ایجاد تغییراتی می‌شود که این تغییرات در پوست واضح‌تر و قابل رویت است.

ادامه مطلب